Právní služby

V rámci všeobecné právní praxe poskytuji služby zejména v následujících oblastech.

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby zejména ve formě tvorby či připomínkování smluv, všeobecného právního poradenství, v oblasti zakládání a správy spolků a jiných právnických osob, v oblasti bytového spoluvlastnictví, v oblasti náhrady újmy (majetkové i nemajetkové) apod. Dlouholeté zkušenosti máme zejména v oblasti práva nemovitostí (smlouvy o převodech nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, smlouvy o služebnostech, smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, zemědělské i jiné pachtovní smlouvy apod.).

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby zejména v oblasti všeobecného pracovněprávního poradenství, přípravy různé pravovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřní předpisy zaměstnavatele, dokumentace týkající se užívání služebních automobilů apod.), náhrady újmy z titulu pracovních úrazů či nemocí z povolání apod. Zkušenosti máme rovněž v oblasti pracovněprávních sporů, a to jak při zastupování zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme právní služby jak v oblasti obchodních smluv, všeobecného právního poradenství a obchodních sporů, tak i v oblasti korporátního práva, zejména pak práva obchodních společností a družstev. Zkušenosti máme rovněž s agendou přeměn obchodních společností (zejména fúze) a akvizicí a dále s oblastí tzv. compliance (např. hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů, opatření proti praní špinavých peněz /AML/ apod.). Pro své klienty též pravidelně uplatňujeme a vymáháme různé pohledávky z obchodních vztahů (v civilním soudním řízení, v rozhodčím řízení, přihláškami do insolvenčního řízení apod.).

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme zejména služby v podobě obhajoby v trestním řízení, příp. v podobě zastupování poškozených při uplatňování jejich nároků na náhradu újmy v adhezním řízení. Máme praktické zkušenosti se specifiky obhajoby mladistvých dle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

V oblasti trestního řízení se zabýváme rovněž agendou ex offo, tj. výkonem nutné obhajoby v případech, kdy je obhájce obviněnému ustanoven.

Správní právo

V oblasti správního práva máme zkušenosti zejména s právním poradenstvím a zastupováním klientů ve správních řízeních vedených pro různá porušení právních předpisů v oblasti práva na ochranu spotřebitele, ochrany osobních údajů, hygieny, potravinového práva apod.

Napište mi

Mé kontaktní údaje

JUDr. Vlasta Víghová, advokátka