Zásady ochrany osobních údajů

Advokátka JUDr. Vlasta Víghová, se sídlem Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2, IČO: 71462139, ČAK ev. č. 11356 (dále i jen „advokát“), zpracovává v souvislosti s výkonem advokacie  a poskytováním právních služeb osobní údaje:

  • svých klientů (fyzických osob),
  • zaměstnanců, členů orgánů či kontaktních osob klientů, kteří jsou právnickými osobami,
  • dalších subjektů údajů (jako např. protistran a jejich právních zástupců, svědků, poškozených apod.).

Osobní údaje zpracovává advokát jako správce v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (dále i jen „zákon o advokacii“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále i jen „GDPR“).

Advokát nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů ze strany advokáta nedochází k žádnému rozhodování, které by bylo založeno na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování je výkon advokacie, tj. zejména poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem (tato smlouva může být uzavřena i ústně). Účelem zpracování je též plnění povinností vyplývajících advokátovi z právních předpisů (zejm. v oblasti daní, účetnictví, opatření proti praní špinavých peněz apod.).

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy s klientem o poskytování právních služeb (včetně vymáhání práv a povinností z ní vyplývajících) a dále plnění právních povinností, které advokátovi vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona o advokacii a na něj navazujících stavovských předpisů ČAK, ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.). Právním základem zpracování některých osobních údajů může být též oprávněný zájem advokáta na řádném výkonu advokacie nebo oprávněný zájem třetích osob (zejména klientů advokáta) na řádném poskytnutí právní služby.

Pouze výjimečně advokát zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (např. v souvislosti s výkonem obhajoby v trestním řízení, při zastupování v řízení, jehož předmětem je škoda na zdraví apod.), přičemž právním základem zpracování těchto údajů je určení, výkon anebo obhajoba právních nároků.

Příjemci osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje mohou být předávány zejména následujícím příjemcům: orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.), banky (např. v souvislosti s identifikací vlastníka prostředků na účtu advokátní úschovy), pojišťovny (např. v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie), klient, zpracovatelé osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů subjektů údajů mohou být (v rozsahu nezbytně nutném a při zachování povinnosti advokátní mlčenlivosti) pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé účetnictví, daňoví poradci, poskytovatelé datových úložišť, správci informačních systémů používaných advokátem, příp. další zpracovatelé dle potřeb a pokynů klienta.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb advokátem, k nimž se předmětné osobní údaje vztahují, a dále po dobu, kdy mohou být uplatňována práva a povinnosti s takto poskytnutými právními službami související. Po ukončení poskytování právních služeb bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona o advokacii a stavovských předpisů ČAK stanovujících archivační doby, příp. dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a nařízení GDPR.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro řádné splnění povinností vyplývajících advokátovi ze smlouvy o poskytování právních služeb nebo z právního předpisu, je poskytnutí osobních údajů nezbytné. V opačném případě nemohou být právní služby poskytovány.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům, tzn. že právo získat od správce – advokáta informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů, tzn. právo žádat správce – advokáta, aby zlikvidoval osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dle GDPR.

Právo, aby správce-advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce-advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů, tzn. právo získat za podmínek stanovených v GDPR osobní údaje, které subjekt správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, příp. právo žádat, aby tato údaje byly poskytnuty jinému správci.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektů údajů jsou advokátem zpracovávány na základě jiných právních titulů než na základě souhlasu se zpracováním.

Výkon veškerých shora uvedených práv ze strany subjektů údajů je omezen povinností advokáta dodržovat povinnosti vyplývající mu ze zákona o advokacii a stavovských předpisů ČAK, zejména pak povinnost mlčenlivosti.

V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracování jeho osobních údajů advokátem je jakkoliv závadné, může podat stížnost přímo advokátovi, a to elektronicky e-mailem na adresu „vlasta@vighova.cz“ nebo písemně dopisem na adresu sídla advokáta Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2, nebo je oprávněn se obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o právech subjektů údajů a možnostech jejich uplatnění je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).